+386 51 228 714

info@plannep.si

luka.modic@plannep.si

 

 

Projektiranje

Nepremičnine

Inženiring

 

 

Izdelava projektne dokumentacije za vse vrste objektov, od stanovanjskih stavb do energetskih vodov in naprav.

Nudimo svetovanje, načrtovanje in izdelavo projektov za vse vrste gradbenih objektov:

-          individualni stanovanjski objekti,

-          večstanovanjski objekti,

-          poslovni objekti,

-          proizvodno - skladiščni objekti,

-          zunanje ureditve v območju objektov (dvorišča, parkirišča, dovozi),

-          ceste s spremljajočo komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektrika, TK),

-          mostovi, prepusti,

-          komunalna infrastruktura v območju poslovnih con in stanovanjskih sosesk  - novogradnje, prizidave,...,

-          adaptacije, rekonstrukcije,

-          spremembe namembnosti,

-          idejne zasnove, variante nove izrabe lokacije,

-          svetovanje,

-          izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (faza PGD),

-          izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (faza PZI),

-          izdelava projektne dokumentacije za potrebe tehničnega pregleda (faza PID),

-          vizualizacije, predstavitve, prikazi,

-          pridobivanje potrebnih projektnih pogojev in soglasij,

-          pridobivanje gradbenega dovoljenja,

-          pridobivanje gradbenega dovoljenja za obstoječe objekte (t.i. legalizacija),

-          izdelava popisov za pridobitev ponudb za izbiro izvajalca del,

-          spremembe namembnosti,

-          strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih del, obračuni izvedenih del,

-          drugo.